header


Slideshow Image 1Slideshow Image 2

Pod láskavou záštitou
tanečného choreografa a režiséra
Jozefa Bednárika

Slideshow Image 2

PODMIENKY PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE O ZLATÉ CENY

 Názov súťaže: Súťaž o zlaté ceny.

Termín konania súťaže: 25.5.2013 – 17.8.2013.

Prevádzkovateľ súťaže: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.
                                   SNP 519
                                   039 12  Turčianske Teplice
                                   Slovenská republika

                                   (ďalej len "Zlaté kúpele")

Podmienky súťaže:

Súťaž o zlaté ceny je jednorazová propagačná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže. Poskytovateľom výhry do súťaže je prevádzkovateľ súťaže.

Pravidlá súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba. Súťažiaci majú možnosť počas návštevy tanečného festivalu „Zlaté tančeky“ v Zlatých kúpeľoch Turčianske Teplice vyplniť súťažné kupóny a vhodiť ich do zlosovacích urien umiestnených  pri tanečnom pódiu a blízkosti pódia v kúpeľnom parku. Každý správne vyplnený kupón súťažiacim bude zaradený do žrebovania o výhru uvedenú nižšie. Za správne vyplnený súťažný kupón sa bude považovať pravdivé vypísanie všetkých požadovaných údajov na kupóne s uvedením správnej odpovede na súťažnú otázku. Súťažné kupóny budú k dispozícii u hostesiek v kúpeľnom parku . Súťažiaci vypíše maximálne 1 súťažný kupón počas jedného víkendu. 

Výhrami v súťaži sú:

 Darčeková poukážka na pobyt  SPA & AQUAPARK, pobyt pre dve osoby, zahŕňajúci 1x polpenziu na osobu, 1x ubytovanie pre dve osoby, 1x 3hod. vstup do SPA & AQUAPARKU na osobu .

Cena pobytu je 146 Eur. Cena nezahŕňa kúpeľný poplatok 1 Eur/osoba /noc, ktorý je výherca povinný uhradiť pri nástupe na pobyt na mieste .

Losovanie.

 Losovanie prebieha v príslušnú sobotu náhodným výberom zo zlosovacej urny osobou poverenou prevádzkovateľom, počas trvania súťaže vždy pred večerným resp. počas večerného predstavenia. Losuje sa vždy jeden výherný kupón pripadajúci na konkrétny tanečný víkend.   

Výhercom bude zaslané oznámenie o výhre e-mailom, telefonicky, resp. SMS najneskôr do 7 kalendárnych dní od vylosovania. Po zaslaní kontaktných údajov prevádzkovateľ výhru zašle výhercovi na adresu , resp. odovzdá výhercovi výhru osobne na základe vzájomnej dohody s výhercom. V prípade osobného prevzatia výhry je výherca povinný zdokladovať prevádzkovateľovi svoju totožnosť  občianskym preukazom a potvrdiť prevzatie výhry podpisom na preberacom protokole.

V opačnom prípade na základe e-mailovej, resp. SMS informácie o výhre zo strany prevádzkovateľa súťaže, je výherca povinný nahlásiť korešpondenčnú adresu, na ktorú mu bude výhra doručená a zaslať e-mailom, resp. poštou kópiu občianskeho preukazu. Následne mu bude výhra zaslaná poštou doporučene do vlastných rúk.     

Účastník berie na vedomie, že výhry zo súťaží, stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

V prípade, ak sa zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade dôvodného podozrenia z porušenia pravidiel súťaže majú Zlaté kúpele právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

Každý účastník propagačnej súťaže vyplnením a vhodením súťažného kupónu udeľuje  prevádzkovateľovi súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme spolu s využitím na komerčné účely.

Prevádzkovateľ, ako ani akýkoľvek iný subjekt nezodpovedá za akékoľvek skutočnosti týkajúce sa výhier od momentu ich prevzatia výhercami.

Termín realizácie výherného pobytu.

Výherca je pobyt povinný absolvovať najneskôr do termínu platnosti darčekovej poukážky, ktorý je uvedený v ľavom dolnom rohu na darčekovej poukážke. K nástupu je potrebné dohodnúť si termín pobytu na kontaktných údajoch uvedených v sprievodnom liste k darčekovej poukážke. Pri nástupe na pobyt je povinný preukázať sa originálom platnej darčekovej poukážky. 

Záverečné ustanovenia:

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa prípadne môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom.

Zlaté kúpele si vyhradzujú právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

Tieto pravidlá propagačnej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania prevádzkovateľom propagačnej súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia propagačnej súťaže.

V prípade nejasností propagačných materiálov týkajúcich sa propagačnej súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel propagačnej súťaže.

 

 

 

 

 

Organizatori
a sponzori
Kúpele Turčianske TepliceKúpele Turčianske TepliceZlaté tančeky